Stadgar

 

 

 

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VOX         

 

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VOX          

 

1 – Namn 

1.1 Föreningens namn är VOX som står för Vård och Omsorg i X-län.  

 

2 – Säte 

2.1 Studentföreningen har sitt säte på Högskolan i Gävle.  

 

3 – Ändamål 

3.1 Föreningens ändamål är   

att bevaka medlemmarnas utbildning och vad som har samband med dessa.  

att anordna sociala aktiviteter för föreningens medlemmar.  

3.2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.  

3.3a Verksamhetsåret sträcker sig från 1 februari till 31 januari 

3.3b Räkenskapsår är kalenderår 

 

4 – Medlemskap 

4.1 Medlem i föreningen kan man bli som studerar eller har studerat vid Sjuksköterskeprogrammen, Socionomprogrammet, Internationella Socionomprogrammet, Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbetemasterprogrammet i socialt arbete, Kandidatprogrammet i utredningskriminologi eller fristående kurser i anslutning till dessa utbildningar, vid Högskolan i Gävle, samt har erlagt medlemsavgift för innevarande läsår.   

4.2 Tillfällig medlem kan den bli som inte uppfyller ovanstående kriterier, styrelsen fastställer medlemskapets längd i varje enskilt fall.   

4.3 Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.  

4.4 Medlem äger rätt att ta del av föreningens samtliga handlingar, undantaget handlingar som faller under sekretesslagen.   

4.5 Medlem som utträder äger ej rätt till någon del av tillgångarna.  

 

5 – Föreskrifter 

5.1 Till denna stadga hör föreskrifter. Dessa är inte bindande utan endast ett medel för att upprätthålla de studentikosa traditionerna inom föreningen. Föreskrifter fastställs av årsmötet och hålls aktuella av styrelsen.  

 

6 – Årsmötet 

6.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  

6.2 Ordinarie årsmöte ska hållas en gång per år mellan 1 februari och 31 mars med fördel i februari månad. 

6.3Det åligger årsmötet  

att välja mötesordförande och mötessekreterare.  

att fastställa verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.  

att fastställa resultat och balansräkning.   

att besluta om bokslutsdispositioner.   

att fastställa att årsmötet utlyst på korrekt sätt. 

att fastställa röstlängd. 

att fastställa dagordning.

att fastställa antal ledamöter. 

att välja ledamöter enligt det fastställda antalet. 

att välja ordförande samt eventuellt vice ordförande. 

att pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse.  

att fastställa verksamhetsplan för verksamhetsåret.  

att fastställa budget för verksamhetsåret.  

att behandla av styrelsen till årsmötet skjutna frågor.  

att behandla till årsmötet inkomna motioner och enkla frågor att fastställa.  

att fastställa medlemsavgiften.   

att välja ekonomiansvarig.  

att välja revisor.  

Styrelsen får tillsätta vakanta poster vars antal fastställs av årsmötet.

6.4 Varje medlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Närvarande medlem har även rösträtt. Tillfällig medlem har ej någon rösträtt.  

6.5 Kallelse till årsmötet ska anslås på informationskanaler senast tre veckor före årsmötet samt mailutskick till samtliga medlemmar enligt uppdaterat medlemsregister. 

6.6 Årsmöteshandlingar ska anslås senast tio dagar före årsmötet, utom motioner med yttrande och enkel fråga, som ska anslås senast tre dagar före årsmötet.   

6.7 Motion kan lämnas av varje medlem senast sju dagar före årsmötet till styrelsen. Dessa motioner ska till årsmötet åtföljas av styrelsens yttranden över densamma.   

6.8 Enkel fråga kan av varje medlem lämnas till styrelsen senast sju dagar före årsmötet. Enkel fråga ska av skriftligen besvaras av styrelsen eller av den funktionär till vilken frågan är ställd. Vid behandling av enkel fråga får årsmötet endast besluta om protokollsanteckning eller utredning.   

6.9 Extra årsmöte kan sammankallas genom beslut av styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av föreningens medlemmar.  

6.10 Årsmötet är beslutsmässigt om minst en tiondel av föreningens betalande medlemmar är närvarande.   

6.11 Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor utom frågor rörande stadgan för vilket särskilt stadgats. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.   

 

7 – Styrelsen 

7.1 Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.   

7.2 Det åligger styrelsen att mellan årsmötena driva föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och vad årsmötet beslutat.   

7.3 Styrelsen ska vara sammansatt av ordförande, och Ekonomiansvarig samt det antal övriga ledamöter årsmötet beslutar.   

7.4 Styrelsen fördelar ansvaret för verksamheten inom sig.  

7.5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och vid dennes förfall vice ordföranden. Rätt att begära utlysande av sammanträde tillkommer även styrelseledamöterna samt revisorn.  

7.6 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande.   

7.7 Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder. Vid personval skiljer dock lotten.  

7.8 Presidiebeslut kan fattas av ordförande och vice ordförande gemensamt om situationen så kräver. Presidiebeslutet ska godkännas på nästkommande styrelsemöte.  

7.9 Det åligger styrelsen att till årsmötet ta fram budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.   

7.10 Ordförande och ekonomiansvarig tecknar föreningen var för sig.  

 

8 – Charisma 

8.1 Styrelsen åligger sig att varje år verka för att anordna en arbetsmarknadsdag för de program som underligger VOX, Vård och Omsorg i X-län, ansvarsområden.  

8.2 Huvudansvaret för denna dag underligger posten som förtroendevald näringslivsansvarig.   

 

9 – Revision 

9.1 Revision förrättas av en revisor. Dessa får inte inom föreningen ha uppdrag underkastat revision.   

9.2 Det åligger revisorn  

att granska förvaltningen av samtliga verksamhetsgrenar under verksamhetsåret och därvid tillse att förvaltningen till alla delar överensstämmer med verksamhetsplaner och fattade beslut.   

att avge yttrande om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen gäller.   

9.3 Ekonomiansvarig ansvarar för att tillse revisorn med bokslut samt tillhörande ekonomiska handlingar senast första vardagen efter årsskifte 

 

10 – Stadgeändringar 

10.1 För förändring av dessa stadgar krävs beslut i två på varandra följande årsmöten.   

 

 

11 – Tolkningsfrågor 

11.1 Uppstår tvist om tolkning om dessa stadgar gäller den mening som minst två tredjedels majoritet av årsmötet biträder.  

 

12 – Upplösning 

12.1 För upplösning av VOX, studentföreningen för Vård och Omsorg i X-län kan beslutas av årsmötet och kräver minst fyra femtedels majoritet av de närvarande medlemmars röster. Detsamma gäller om föreningen ska uppgå i annan förening eller önskas omförvandlas. Vid upplösning av föreningen ska även beslut om disposition av föreningens tillgångar fattas.   

 

13 – Revidering 

13.1 Stadgarna kan revideras vid årsmötet under förutsättning att två tredjedelar av de närvarande som har rösträtt röstar biträder revideringen.   

 

14 – Ikraftträdande 

14.1 Dessa stadgar träder i kraft från och med 990329 då föreningens tidigare stadgar upphör att gälla.   

14.2 Dessa stadgar reviderades vid årsmötet 2021-02-03.