Stadgar

 

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VOX         

 

       

Dessa stadgar antogs vid årsmötet 990329.

Reviderade på årsmötet 140115.

Reviderade på årsmötet 150126.

Reviderade på årsmötet 190218.

Reviderade på årsmötet 210203.

Reviderade på extrainsatt årsmöte 220315.

Reviderade på årsmötet 230216.

Reviderade på extrainsatt årsmöte 230320.

1 – Namn

1.1 Föreningens namn är VOX som står för Vård och Omsorg i X-län.

 

2 – Säte

2.1 Föreningen har sitt säte på Högskolan i Gävle.

 

3 – Ändamål

3.1 Föreningens ändamål är

att bevaka medlemmarnas utbildning och vad som har samband med dessa.

att anordna sociala aktiviteter för föreningens medlemmar.

3.2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

3.3a Verksamhetsåret sträcker sig från 1 februari till 31 januari

3.3b Räkenskapsår är kalenderår

3.4 Föreningen är en sektion under Gefle studentkår

 

4 – Medlemskap

4.1 Medlem i sektionen kan man bli som studerar eller har studerat vid Sjuksköterskeprogrammen, Socionomprogrammet, Internationella Socionomprogrammet, Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete, masterprogrammet i socialt arbete, Kandidatprogrammet i utredningskriminologi eller fristående kurser i anslutning till dessa utbildningar, vid Högskolan i Gävle, samt har erlagt kåravgift för den aktuella perioden.

4.2 Tillfällig medlem kan den bli som inte uppfyller ovanstående kriterier, Gefle studentkår fastställer medlemskapets längd i varje enskilt fall.

4.3 Medlemsavgiften ingår i kåravgiften hos Gefle Studentkår, som fastställs av kårfullmäktige.

4.4 Medlem äger rätt att ta del av sektionens samtliga handlingar, undantaget handlingar som faller under sekretesslagen.

4.5 Medlem som utträder äger ej rätt till någon del av tillgångarna.

 

5 – Föreskrifter

5.1 Till denna stadga hör föreskrifter. Dessa är inte bindande utan endast ett medel för att upprätthålla de studentikosa traditionerna inom föreningen. Föreskrifter fastställs av årsmötet och hålls aktuella av styrelsen

 

6 – Årsmötet

6.1 Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ.

6.2 Ordinarie årsmöte ska hållas en gång per år, senast sista februari.

6.3 Det åligger årsmötet

att välja mötesordförande och mötessekreterare.

att fastställa verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

att fastställa resultat och balansräkning.

att fastställa att årsmötet utlyst på korrekt sätt.

att fastställa röstlängd.

att fastställa dagordning.

att välja ordförande samt eventuellt vice ordförande.

att pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse.

att fastställa verksamhetsplan för verksamhetsåret.

att fastställa budget för verksamhetsåret.

att behandla av styrelsen till årsmötet skjutna frågor.

att behandla till årsmötet inkomna motioner och enkla frågor att fastställa.

att välja ekonomiansvarig.

att fastställa antal ledamöter.

att välja ledamöter enligt det fastställda antalet.

att välja ekonomisk respektive verksamhetsrevisor.

 Styrelsen får tillsätta vakanta poster vars antal fastställs av årsmötet.

6.4 Varje sektionsmedlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Närvarande sektionsmedlem har även rösträtt. Tillfällig medlem har ej någon rösträtt.

6.5 Kallelse till årsmötet ska anslås på sektionens informationskanaler senast tre veckor före årsmötet samt mailutskick till samtliga sektionsmedlemmar enligt aktuellt medlemsregister.

6.6 Årsmöteshandlingar ska anslås senast tio dagar före årsmötet, utom motioner med yttrande och enkel fråga, som ska anslås senast tre dagar före årsmötet.

6.7 Motion kan lämnas av varje medlem senast sju dagar före årsmötet till styrelsen. Dessa motioner ska till årsmötet åtföljas av styrelsens yttranden över densamma.

6.8 Enkel fråga kan av varje medlem lämnas till styrelsen senast sju dagar före årsmötet. Enkel fråga ska av skriftligen besvaras av styrelsen eller av den funktionär till vilken frågan är ställd. Vid behandling av enkel fråga får årsmötet endast besluta om protokollsanteckning eller utredning.

6.9 Extra årsmöte kan sammankallas genom beslut av styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av sektionens medlemmar.

6.10 Årsmötet är beslutsmässigt om minst tio av sektionens betalande medlemmar är närvarande.

6.11 Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor utom frågor rörande stadgan för vilket särskilt stadgats. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

6.12 Sektionen får inte fatta beslut som strider mot Gefle Studentkårs stadga. Kårfullmäktige har rätt att pröva beslutens formella giltighet och till förnyad behandling visa tillbaka den fråga beslutet avser. Finner sektionsmedlem anledning misstänka att sektionsorgans beslut tillkommit på oriktigt sätt har denne rätt att skriftligen göra anmälan hos Gefle Studentkår för behandling hos kårfullmäktige.

 

7 – Styrelsen

7.1 Styrelsen är mellan årsmötena sektionens högsta beslutande organ. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

7.2 Det åligger styrelsen att mellan årsmötena driva föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och vad årsmötet beslutat.

7.3 Styrelsen ska vara sammansatt av ordförande, och Ekonomiansvarig samt det antal övriga ledamöter årsmötet beslutar.

7.4 Styrelsen fördelar ansvaret för verksamheten inom sig.

7.5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och vid dennes förfall vice ordföranden. Rätt att begära utlysande av sammanträde tillkommer även styrelseledamöterna samt revisorn.

7.6 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

7.7 Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder. Vid personval skiljer dock lotten.

7.8 Presidiebeslut kan fattas av ordförande och vice ordförande gemensamt om situationen så kräver. Presidiebeslutet ska godkännas på nästkommande styrelsemöte.

7.9 Det åligger styrelsen att till årsmötet ta fram budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

7.10 Ordförande och ekonomiansvarig tecknar föreningen var för sig.

 

8 – Charisma

8.1 Styrelsen åligger sig att varje år verka för att anordna en arbetsmarknadsdag för de program som underligger VOX, Vård och Omsorg i X-län, ansvarsområden.

8.2 Huvudansvaret för denna dag underligger posten som förtroendevald näringslivsansvarig.

 

9 – Revision

9.1 Revision förrättas av två revisorposter, verksamhetsrevisor och ekonomirevisor. En person kan vara tilldelad båda uppdragen. Dessa får inte inom föreningen ha uppdrag underkastat revision.

9.2 Det åligger revisorn/revisorerna

att granska förvaltningen av samtliga verksamhetsgrenar under verksamhetsåret och därvid tillse att förvaltningen till alla delar överensstämmer med verksamhetsplaner och fattade beslut.

att avge yttrande om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen gäller.

9.3 Ekonomiansvarig ansvarar för att tillse revisorn med bokslut samt tillhörande ekonomiska handlingar inom rimlig tid inför årsmötet i samråd med revisorn. Revisionen ska vara slutförd senast tre veckor före årsmötet.

 

10 – Stadgeändringar

10.1 Stadgarna kan revideras vid årsmötet under förutsättning att två tredjedelar av de närvarande som har rösträtt röstar biträder revideringen.

 

11 – Tolkningsfrågor

11.1 Uppstår tvist om tolkning om dessa stadgar gäller den mening som minst två tredjedels majoritet av årsmötet biträder.

 

12 – Upplösning

12.1 För upplösning av VOX, studentföreningen för Vård och Omsorg i X-län kan beslutas av årsmötet och kräver minst fyra femtedels majoritet av de närvarande medlemmars röster. Detsamma gäller om föreningen ska uppgå i annan förening eller önskas omförvandlas. Vid upplösning av sektionen förfaller tillgångarna till Gefle Studentkår.